എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

വാര്‍ത്തകളും സംഭവങ്ങളും

ബൂത്ത്തല ആഫീസര്‍മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ലീവ്
ബൂത്ത്തല ആഫീസര്‍മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ലീവ്
വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
01-01-2018 യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ തീയതിയായുള്ള അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചേയ്യുക

വെക്കേഷന്‍ സ്റ്റാഫിന് ആര്‍ജ്ജിത അവധി
വെക്കേഷന്‍ സ്റ്റാഫിന് ആര്‍ജ്ജിത അവധി
PRESS NOTE ON CREDIBILITY OF EVM
PRESS NOTE -English
PRESS NOTE -Malayalam
PRESS NOTE -Hindi
SSR -2016 Voters Outreach Initiatives
eVoter-Mobile App
“A Stitch in time saves nine”
A Voters awareness initiative
From the Desk of CEO, Kerala.
എസ് എം എസ് സംവിധാനം
സമ്മതി ദായക പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മതിദായക പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എസ് എം എസ് മുഖാന്തിരം അറിയാവുന്നതാണ്. ആയതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തില്‍ (ELEതാങ്കളുടെ വോട്ടര്‍ ഐഡികാര്‍ഡ് നമ്പര്‍)എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 56677 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ ഏതിലെങ്കിലും എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ടതാണ്.
ബൂത്ത്തല ആഫീസര്‍മാരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍
പൊതുജനങ്ങളെ സമ്മതിദായകപട്ടികയില്‍ പേരുചേര്‍ക്കുന്നതിനും, മറ്റുബൂത്തുകളിലേക്ക് പേരുമാറുന്നതിനും, തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും, പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനായി ബൂത്ത്തല ആഫീസര്‍മാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാള്‍ സെന്‍റര്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 1950